ชมรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา(ช.บ.ม.)


  • โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
    สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง

แผนการเรียนรู้ ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า

คำซีแจง

คำนำ

สารบัญ

หลักการ

หน่วยการเรียนรู้

คุณภาพของผู้เรียน
สาระห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า มาตรฐานการเรียนรู้


ผู้สนใจรายละเอียดการเขียนแผนการเรียนรู้ ติดต่อ
ประธานชมรมบรรณารักษ์ อาจารย์ พวงรัตน์ จรรยาศักดิ์

โรงเรียนทวีธาภิเษก

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back หน้าโฮมเพจห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย