http://library.sk.ac.th >>    Monday, 17 June 2024
หน้าแรก arrow นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มีอะไรในห้องสมุด
ข้อมูลห้องสมุด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติห้องสมุด
สถานที่
บริการทั่วไป
กิจกรรม
สาระน่ารู้
วันสำคัญ
สมานมิตร
รางวัลซีไรต์
นักเขียนซีไรต์
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
e-newspaper
e-journal
e-book
กฤคภาคข่าว
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(Thailis)
ทำเนีบยนิตยสารประเทศไทย
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ ส่งเมล

วิสัยทัศน์
    
  " ศูนย์กลางความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  มุ่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรม "


พันธกิจ
    มุ่งจัดหา จัดระบบจัดเก็บและการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อความเป็นเลฺศทางวิชาการและการมุ่งพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ


บทบาทหน้าที่

ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
•ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน
•การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
•การให้บริการด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน  และบุคลากรภายนอก
•ส่งเสริมการเรียนรู้  ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต
•จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ
•พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
•ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด
•ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลกแผนผังการบริหารงานจุดมุ่งหมาย
    ให้บริการข้อมูลสารนิเทศ ทางวิชาการแก่ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ให้ความสำคัญด้านคุณภาพการบริหาร การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรภายนอก

วัตถุประสงค์

     - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ
โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัยและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
     - จัดเก็บ บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะให้บริการ
     - จัดทำเครื่องมือ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อช่วยในการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน
     - จัดให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสืบค้นในระบบเครือข่าย การยืม-คืนอัตโนมัติ บริการตรวจสอบ ฯลฯ
     - จัดฝึกอบรม แนะนำ ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - พัฒนาเพื่อเป็นห้องสมุดดิจิทัล(Digital Library)ที่สมบูรณ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center)
     - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ ๆและมีจิตใจบริการอย่างแท้จริง
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
     - จัดอำนวยการด้านบริการและจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!