http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow วันอนามัยโลก

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
วันอนามัยโลก PDF พิมพ์ ส่งเมล
  7 เมษายน                                                                                        


              องค์การอนามัยโลกนับเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่  2  โดยการดำเนินงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์

             การสหประชาชาติ  โดยอาศัยแนวความคิดและการดำเนินงานขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน เช่น  คณะมนตรีด้านอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ
            ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ.  1946  คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมอนามัยระหว่างประเทศ  เพื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์การทางด้านอนามัยให้เป็นองค์การหลักองค์การเดียวในการดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัยแทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติองค์การอนามัยโลกจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน  ค.ศ. 1948  ซึ่งมีผลทำให้องค์การอนามัยโลกก้าวหน้าเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัยแทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก


1.      ช่วยหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ในร่างกายและจิตใจ
2.      เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ  และความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างรวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน
3.      เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
จากบทบาทขององค์การอนามัยโลกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการอนามัย
โลกต่อประเทศต่างทั่วโลก  ทำให้ประเทศสมาชิก  166  ประเทศทั่วโลก  ได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 7 เมษายน  อันเป็นวันก่อตั้งองค์การอนามัยโลก  เป็นวันอนามัยโลก
           

         ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในวันอนามัยโลก  จะมีการกำหนดคำขวัญ  และแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง  166  ประเทศได้มีแนวทางทำกิจกรรมในแนวเดียวกัน
ที่มา : วรนุช  อุษณกร.  ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก.  โอเดียนสโตร์,2538.

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!