http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow วันโรคเอดส์โลก

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
วันโรคเอดส์โลก PDF พิมพ์ ส่งเมล
  1 ธันวาคม                                                                                


            โรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักกันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524  โดยการก่อตัวขึ้นในบางส่วนของโลกและเป็นอยู่ในหมู่ชนบางกลุ่มเท่านั้น  ในปัจจุบันมีการตรวจพบโรคนี้ทั่วโลก  และอัตราผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา


            สำหรับในประเทศไทย  นับตั้งแต่เริ่มมีโรคเอดส์เกิดขึ้นในประเทศตามรายงานครั้งแรกในปี  พ.ศ.  2527  จนถึงปี  พ.ศ.  2533  จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตรา   รวดเร็ว  แม้รัฐบาลจะประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้มีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2528 โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
            กระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดนโยบายและแผนการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติสำหรับปี  2531-2534  เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์  ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ  ให้มีการประสานและร่วมมือกันระหว่างองค์การทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล  แต่สถานการณ์ของโรคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ  เป็นที่เข้าใจกันว่า โรคนี้เกิดเฉพาะในกลุ่มชายรักร่วมเพศ  กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นร่วมกันและกลุ่มที่มีความสำส่อนทางเพศ  แต่ในปัจจุบัน  โรคนี้ได้แพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มอื่นๆ  ด้วย  เช่น  ผู้ที่ได้รับการบริจาคเลือด  หรืออวัยวะที่มีเชื้อโรคเอดส์  และทารกในครรภ์มารดาที่ติดเชื้อเอดส์  เป็นต้น  ดังนั้นสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโรคเอดส์จึงแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ  และนับเป็นโรคที่แพร่ระบาดในระดับ
            ประเทศต่างๆทั่วโลก  ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการป่วยเป็นโรคนี้  จึงได้มีการพยายามมหามาตรการเพื่อป้องกันและหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็นผลสำเร็จ


            องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่  1  ธันวาคม   ของทุกปีเป็นวัน  เป็นวันโรคเอดส์แห่งโรคนี้  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2531  เป็นปีแรกโดยมี


วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ         


1.      เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
2.      เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ
3.      เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
4.      เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและติดเชื้อเอดส์
5.      เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
การจัดกิจกรรมมรณรงค์ในวันโรคเอดส์แห่งโลก  จะเป็นการสร้างจิตสำนึก
ให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลงที่มา : วรนุช  อุษณกร.  ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก.  โอเดียนสโตร์,2538.
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!