http://library.sk.ac.th >>    Tuesday, 23 July 2024
หน้าแรก arrow วันมหิดล

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
วันมหิดล PDF พิมพ์ ส่งเมล
  24 กันยายน                                                                        

วันมหิดล
  หมายถึง  วัคล้ายประสูติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระราชชนกที่ทรงมีคณูปการต่อการแพทย์ของไทย

ความเป็นมา 

            องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่ง
เสริมและเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่างๆทั่วโลก  ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกในวาระตรบรอบ 100 ปีขึ้นไป  ประจำทุกปี 


วัตถุประสงค์โดยสรุป  คือ 


1.      เพื่อแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกให้ปรากฎแก่มวลสมาชิกทั่วโลก
2.      เพื่อเชิญชวนในประเทศสมาชิกมีส่วนร่ววมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในการนี้  รัฐบาลไทย  โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติสหประชาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนกทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก  ในวาระครบรอบ 100 ปี  วัพระราชสมภพ  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535

การจัดกิจกรรมหลักทางวัฒนธรรมในวันมหิดล

1.      การจัดนิทรรศการ  เช่น  พระราชประวัติและผลงาน
2.      การจัดสัมมนาทางวิชาการ  เช่น  การแพทย์ใหม่ในประเทศไทย
3.      การอภิปราย  เช่นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการแพทย์ไทย
4.      การแสดง  เช่น สไลด์มัลติวิชั่นที่เกี่ยวกับการทุ่มเทเพื่อกิจการแพทย์ไทย
5.      การประกวด / แข่งขัน  เช่น  การประกวดโรงพยาบาลดีเด่น
6.      อื่นๆ  เช่น  ให้รางวัลหมอผู้เสียสละเพื่อชาวชนบทดีเด่น


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ.  วันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒธรรมไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรม.  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2537.


แหล่งข้อมูลอื่นCopyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!