http://library.sk.ac.th >>    Tuesday, 23 July 2024
หน้าแรก arrow บริการทั่วไป

มีอะไรในห้องสมุด
ข้อมูลห้องสมุด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติห้องสมุด
สถานที่
บริการทั่วไป
กิจกรรม
สาระน่ารู้
วันสำคัญ
สมานมิตร
รางวัลซีไรต์
นักเขียนซีไรต์
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
e-newspaper
e-journal
e-book
กฤคภาคข่าว
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(Thailis)
ทำเนีบยนิตยสารประเทศไทย
การบริการทั่วไปของห้องสมุด PDF พิมพ์ ส่งเมล

 1. บริการอ่าน และบริการช่วยค้นคว้า

      โดยจัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  และสิ่งจัดพิมพ์ของโรงเรียน เช่นหนังสือสมานมิตร "พิมพ์สวน"  หนังสือพิมพ์ของโรงเรียน  สารสวนกุหลาบ เป็นต้น ให้เพียงพอกับความต้องการ

2. บริการยืม - คืน  (Circulation Services) 

   บริการหนังสือจองด้วยระบบบาร์โค้ด และบริการยืมด้วยตนเอง

3. บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมด้วยระบบ OPAC (ระบบ สืบค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด) 

   สืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการ 8 เครื่อง หรือสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://library.sk.ac.th

4. บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย

   จัดหาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น VDO CD ROM CAI ฯลฯ ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรทุก สาระการเรียนรู้

5. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

    สำหรับพิมพ์งาน เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และขาวดำ

6. บริการ Wireless LAN 

   สำหรับนักเรียนและคณาจารย์ที่นำโน้ตบุ๊ค  มาใช้ในห้องสมุด และประสงค์จะเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ได้บริเวณห้องวารสาร ต้องตั้งค่า proxy server โดยตั้งค่า Internet options โปรแกรมเบราเซอร์ คือ 10.1.0.250 port 8080

7. การตรวจสอบข้อมูลการยืม (Borrower Information) 

    สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบสืบค้น ข้อมูล OPAC จากเว็บไซต์ของห้องสมุดที่ http://library.sk.ac.th และไปที่หัวข้อ ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก  จากนั้นกำหนดชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน

8.บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  ห้องสมุดจัดกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า ได้จัดทำกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ CD ROM VDO เล่าเรื่องหนังสือ บรรณนิทัศน์ สรุปข่าวแลเรื่องน่ารู้ทุกสัปดาห์ ฯลฯ

9. การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ กับครู-อาจารย์ และนักเรียน

 ห้องสมุดบริกการอบรม เรื่องการสืบค้นข้อมูลจาก OPAC  ของห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บทคัดย่อ งานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดอบรมเป็นกลุ่ม และให้ความรู้เป็นรายบุคคล

10. บริการการศึกษาและการสอน

            10.1 จัดสอนในรายวิชาห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ ง 21201 และง 21202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            10.2 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียนใหม่ทุกคน
            10.3 บริการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
            10.4 ให้คำแนะนำ ให้การค้นหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!