http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow วันเด็ก

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
PDF พิมพ์ ส่งเมล
                                              

ความเป็นมาของวันเด็กสากล

       วันเด็กครั้งแรกของโลก ได้กำเนิดขึ้นพร้อมกันกว่า 40 ประเทศ เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมค.ศ.1952 สืบเนื่องจาก นายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็ก และเพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
กำเนิดวันเด็กในประเทศไทย

      งานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 และได้จัดต่อมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พ.ศ.2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็ก
ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงที่พ้นจากฤดูฝนมาแล้วและเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง แต่ในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดงานในปี พ.ศ.2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้
      ในวันเด็กแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชเจ้ ทรงโปรดประทานคติธรรมและ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทุกปีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี

     ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด คติเตือนใจสำหรับเด็ก ปีละ 1 คำขวัญนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อ ๆ มา
ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้

ปีพ.ศ.
คำขวัญ
ผู้มอบคำขวัญ
2502
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2503
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
2504
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
2505
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
จงเป็นเด็กที่ประหยัด
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
2506
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
2507
(งดจัดงานวันเด็ก)
2508
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2509
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น
และสมานสามัคคี
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2510
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง
เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2511
ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2512
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2513
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2514
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2515
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2516
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
2517
สามัคคีคือพลัง
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
2518
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความดี
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
2519
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง
จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
2520
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
2521
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2522
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2523
อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2524
เด็กไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2525
ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2526
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2527
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2528
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2529
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2530
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2531
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2532
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2533
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2534
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2535
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
นายอานันท์ ปันยารชุน
2536
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
นายชวน หลีกภัย
2537
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
นายชวน หลีกภัย
2538
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
นายชวน หลีกภัย
2539
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
นายบรรหาร ศิลปอาชา
2540
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศีกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
นายบรรหาร ศิลปอาชา
2541
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
นายชวน หลีกภัย
2542
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
นายชวน หลีกภัย
2543
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
นายชวน หลีกภัย
2544
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
นายชวน หลีกภัย
2545
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2546
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พันตำรวจโททักษิณ  ชิณวัตร
2547
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
พันตำรวจโททักษิณ  ชิณวัตร
         2548เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด พันตำรวจโททักษิณ  ชิณวัตร
         2549 "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"พันตำรวจโททักษิณ  ชิณวัตร
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!