http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow วันนักประดิษฐ์

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
วันนักประดิษฐ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ PDF พิมพ์ ส่งเมล


2 กุมภาพันธ์
ความเป็นมา

        เพื่อเทิดพระเกียรตแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐคิดิค้น เครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนเข้าแบบทุ่นลอย หรือที่เรียกว่า "กังหันชัยพัฒนา" เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในน้ำ รวมทั้งเป็นการระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก

       คณะรัฐมนตรี มีมติสถาปนาให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น"วันนักประดิษฐ์" โดยกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงาน ระหว่าง
30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

       การประกาศวันนักประดิษฐ์ มีผลต่อการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ของนักประดิษฐ์ไทย และยังเป็น โอกาศที่จะ ให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกัน สร้างผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ผลงานในนิทรรศการเป็นตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งมีการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน ระดับต่างๆ ด้วย

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

  • การจัดงานนิทรรศการ และแสดงผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบต่างๆ
  • นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การสัมนาทางวิชาการ การให้บริการต่างๆ เช่น ตรวจหมู่เลือด ให้คำแนะนำและคำปรึกษา การจดทะเบียนสิทธิบัตร การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
  • จัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้นประจำปี ของ สภาวิจัยแห่งชาติ
  • ผู้ประดิษฐ์พบผู้ประกอบการ
  • การเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชน เช่นเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!