http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 28 February 2024
หน้าแรก arrow วันข้าราชการพลเรือน

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
PDF พิมพ์ ส่งเมล
วันข้าราชการพลเรือน
ประวัติความเป็นมา

      เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2571 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 มีผลบังคับใช้ เป็นการจัดระเบัยบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตราฐาน จึงมีการกำหนด เอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือนการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน

     
    การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป้นการมอบเกียรติบัตร ยกย่อง สดุดี ข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

    

 ส่วนใหญ่เป็นวันที่เหล่าข้าราชการพลเรือน จะร่วมกันทำบุญบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้านต่างๆ เป็นต้นว่า การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือสงเคราะห์ ในองค์การต่างๆ และกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี ในหมู่ข้าราชการ พลเรือนด้วยกัน เช่น การแข่งกีฬา ฯลฯ (วันนี้ไม่ถือเป็ยนวันหยุดราชการ)

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!