http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
รายชื่อหนังสือ PDF พิมพ์ ส่งเมล

รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล

ปีพ.ศ.
ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
2522
ลูกอีสาน
คำพูน บุญทวี
น.ค
2523
เพียงความเคลื่อนไหว
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
895.9181 น836พ
2524
ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
อัศศิริ ธรรมโชติ
ร.ส. อ579ข
2525
คำพิพากษา
ชาติ กอบจิตติ
น ช516ค
2526
นาฎกรรมบนลานกว้าง
คมทวน คันธนู
895.9181 ข337น
2527
ซอยเดียวกัน
วาณิช จรุงกิจอนันต์
ร.ส. ว
2528
ปูนปิดทอง
กฤษณา อโศกสิน
น ส
2529
ปณิธานกวี
อังคาร กัณยาณพงศ์
895.911อ
2530
ก่อกองทราย
ไพฑูรย์ ธัญญา
ร.ส. ธ
2531
ตลิ่งสูง ซุงหนัก
นิคม รายวา
น น553ต
2532
ใบไม้ที่หายไป
จิระนันท์ พิตรปรีชา
895.9181จ
2533
อัญมณีแห่งชีวิต
อัญชัน
ร.ส. อ
2534
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มาลา คำจันทร์
น จ723จ
2535
มือนั้นสีขาว
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ศ895.911 ก855ม
2536
ครอบครัวกลางถนน
ศิลา โคมฉาย
ร.ส. ว619ค
2537
เวลา
ชาติ กอบจิตติ
น ช516ว
2538
ม้าก้านกล้วย
ไพวรินทร์ ขาวงาม
895.9181 พ987ม
2539
แผ่นดินอื่น
กนกพงศ์ สงสมพันธ์
ร.ส. ก124ฝ
2540
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
วินทร์ เลียววาริณ
น ว617ป
2541
ในเวลา
แรคำ ประโดยคำ
895.911 ก961ง
2542
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
วินทร์ เลียววาริณ
ร.ส. ว617ส
2543
อมตะ
วิมล ไทรนิ่มนวล
น ว663อ
2544
บ้านเก่า
โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
895.9181 ช813บ
2545
ความน่าจะเป็น
ปราบดา หยุ่น
ร.ส.ป447ค9
2546
ช่างสำราญ
เดือนวาด พิมวนา
น ด 937 ช
2547
แม่น้ำรำลึก
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
895.9181 ร769ม
2548
เจ้าหงิญ
บินหลา สันกาลาคีรี
ร.ส. บ331 จ
 2549

ความสุขของกะทิ

    งามพรรณา เวชชาชีวะ                  น.ง
 2550

 โลกในดวงตาข้าพเจ้า

 มนตรี ศรียงค์

 895.911008  ม152ล
 2551

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

วัชระ สัจจะสารสิน 

 ร.ส. ว382ร

 2552

ลับแล,แก่งคอย

อุทิศ เหมะมูล

 
 


Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!