http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง PDF พิมพ์ ส่งเมล
  อัศศิริ ธรรมโชติ. ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, 2524. 189 หน้า. ราคา 40 บาท.( ร.ส. อ579ข)
 
 ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเป็นชื่อของเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งใน 13 เรื่อง ผู้เขียนได้รับแรงถูกกระตุ้น จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 คือช่วงที่มีการประกาศ เรียกร้อง ให้ผู้ที่หลบหนีเข้าป่ากลับมารายงานตัว เน้นให้ คนสำนึกในเรื่อง ของภูมิหลัง ทาง ประวัติศาสตร์ และสังคม เนื้อหาส่วนใหญ่มีแนวทางไปใน ทางวรรณกรรม เพื่อ ชีวิต ความกดดันและความขัดแย้งทางการเมือง ผู้แต่งสามารถตีปัญหาสังคม
ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างตัว ละครอันมีมิติเหมือนคนจริงๆ ที่มีเลือดเนื้อให้จับต้องได้ มีความเศร้า ที่อ่อนโยน สามารถสกัดกั้นอารมณ์ ลักษณะ การเขียน ผู้เขียนพยายาม ให้รายละเอียด ในการ พรรณาเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่เขาก็มีทางแก้ด้วยการสร้าง อารมณ์ชดเชย ซึ่งเป็น การเขียนที่มีคุณค่ายิ่ง

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!