http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ใบไม้ที่หายไป

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ใบไมที่หายไป PDF พิมพ์ ส่งเมล
  จิระนันท์ พิตรปรีชา. ใบไม้ที่หายไป. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อ่านไทย, 2532 91 หน้า. ราคา 35 บาท. (895.9181จ)
  ใบไม้ที่หายไปเป็นกวีนิพนธ์ที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนจำนวน 35 ชิ้น มา เรียงร้อย ตามเหตูการณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตเธอโดยแบ่งออกป็น 5 ช่วงเวลา คือระหว่าง พ.ศ. 2513-2515 เธอคือสาว น้อยวัยเยาว์ ผู้มองโลก อันสวยงาม ระหว่าง พ.ศ. 2516-2519 เธอคือผู้ พลิก ภาพลักษณ์ ของดาวจุฟัาฯมาสู่ ผู้มีอดุมการณ์ มุ่งมั่น ที่จะแก้ ปัญหา สังคม ระหว่าง พ.ศ. 2520-2522 เธอ คือ ทหารป่าที่เชื่อมั่น ว่าการตัดสินใจ ถูกต้องแล้วที่จะอุทิศตน เพื่อต่อสู้ กับความ อยุติธรรม ต่างๆระหว่าง พ.ศ. 2522-2523เธอคือกรวด เม็ดร้าว ที่เจ็บซำ ด้วยความ พ่ายแพ้ และเธอได้ รับบทบาท ของการ เป็นแม่ช่วงสุดท้าย ระหว่าง พ.ศ. 2524-2528 เธอคือ นักศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในอเมริกา เป็นช่วงเวลา ของ การรักษา บาดแผล ชีวิตด้วยความสุขุม พร้อมกับเข้าใจ ธรรมชาต ิและ สัจจะแห่งชีวิตดีขึ้น
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!