http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow แผ่นดินอื่น

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
แผ่นดินอื่น PDF พิมพ์ ส่งเมล
  กนกพงค์ สงสมพันธ์. แผ่นดินอื่น. กรุงเทพฯ : นาคร, 2539. 379 หน้า. ราคา 160 บาท. (ร.ส. ก124ผ)
  แผ่นดินอื่น หนังสือรวมเรื่องสั้น ประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่อง ที่สะท้อนปัญหา ของชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม นำเสนอชีวิต หลากหลาย ด้วยแนวธรรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่า และคตินิยมพื้นถิ่น อย่างลึกซึ้ง และ แหลมคม ชี้ให้เห็นว่าสังคมแม้ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถ อยู่ร่วมกัน ได้โดย ไมตรีสัมพันธ์ เป็นเรื่องสั้นที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ การนำเสนอ ราย ละเอียด ประณีต เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการที่เป็น อิสระ ผู้เขียนใช้ ภาษา ถ่ายทอด เหตุการณ์และความรู้สึกได้อย่างงดงาม
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!