http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน PDF พิมพ์ ส่งเมล  วินทร์ เลียววาริณ. รวมเรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามัคคีสาร(ดอกหญ้า)2542. 190 บาท (ร.ส. ว617ส)
  
    รวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความเป็นคน ซึ่งมีพฤติกรรม แตกต่างกันไป อันเป็น ผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตามสภาวะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลล้อม งาน เขียนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ บทความ และเรื่องสั้น ที่นำ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ทางด้านเนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอที่คงความเป็น ศิลปะ ของความเป็นเรื่องสั้นที่ สามารถสื่อเรื่องราวและความคิด ที่ซับซ้อนลึกซึ้ง ด้วยอรรถรส ที่สร้างอารมณ์และ ความรู้สึก กระตุ้นให้ผู้อ่าน ตระหนักถึงปัญหาและเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ เป็นแง่มุม การเรียน ชีวิตเพื่อปรับปรุงชีวิต เรื่องสั้นทั้ง 17 เรื่อง ล้วนให้ แง่คิดในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี นับเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!