http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow อมตะ

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
อมตะ PDF พิมพ์ ส่งเมล
  วิมล ไทรนิ่มนวล. (2543). อมตะ. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : สยามประเทศ สำนักพิมพ์. (น ว663อ)
      นวนิยายสะท้อนสังคมที่ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และ เห็นให้ เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ที่ต้องการจะเอาชนะ ธรรมชาติและทำลาย สัจธรรมของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยการนำเอาเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์มา ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือ การโคลนนิ่งมนุษย์และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เป็น การ เปรียบเทียบ ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ หรือคุณค่าของ ความเป็นมนุษย์ กับคุณค่า ทางวัตถุ ผ่านตัวละคร คือ พรหมมินทร์ อรชุน และชีวัน ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน พรหมมินทร์ คือ ตัวแทนของวิทยาศาสตร์ อรชุนและชีวัน เป็นตัวแทน ของ ศาสนา โดย พรหมมินทร์ ได้นำวิธีการ โคลนนิ่งมนุษย์มา โคลนนิ่ง ชีวันและอรชุน มาเปลี่ยน ถ่ายอวัยวะ เพื่อตนเองจะได้เป็นอมตะ แต่ชีวันและอรชุน ต่างพยายามดิ้นรน เพื่อ ความ อยู่รอด ในชีวิต ของตนเอง ดังนั้นพรหมมินทร์คือตัวละครที่พยายามนำเอาวิทยาศาสตร์ มาแสวงหา ความเป็น อมตะให้กับชีวิต โดยขาดจริยธรรมคุณธรรมที่ดีงาม สุดท้าย แล้วตัวละคร แต่ละตัว จะมีความเป็นอมตะหรือไม ่ พรหมมินทร์ อรชุน และชีวัน จะมีจุดจบเป็นอย่างไร คุณสามารถ หาอ่านและค้นพบความเป็นอมตะ ที่อยู่บนเส้นขนาน ระหว่างเทคโนโลยี และศีลธรรมได้ในหนังสือรางวัลซีไรท์เล่มนี้
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!