รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 08 ปี 2019
กอมโดริ คัมพานี. แก๊งซ่าท้าคณิตศาสตร์ เล่ม 1 / กอมโดริ คัมพานี. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560. 176 หน้า
กอมโริ คัมพานี. แก๊งซ่าท้าคณิตศาสตร์ เล่ม 2 / กอมโริ คัมพานี. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561. 184 หน้า
ช็อง, ซูอิน. Why? ถ้ำ-- (ชุด Why?) / ช็อง, ซูอิน. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, 2558. 168 หน้า
ปัก, เชจุน. Why? ระบบนิเวศ / ปัก, เชจุน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561. 160 หน้า
โซ, ย็องช็อน. Why? กายวิภาค / โซ, ย็องช็อน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561. 160 หน้า
สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง. ราชาศัพท์ เรื่องความรู้ / สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง. กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, ม.ป.ป.. 212 หน้า
ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. ปิ้ง-ย่าง อร่อย / ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
แป้งร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. ต้ม-ตุ๋น อร่อย / แป้งร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. อาหารอย่างง่าย / บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
แปงร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. เห็ดโอชะ / แปงร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. ไข่ โอชะ / บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
แปงร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. อาหารหลากรส / แปงร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. อาหารพริกรสเด็ด / บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. อาหารพริกรสเด็ด / บุญสิตา ธาดา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. ข้าวผัด / ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
-. เบื้อลึกเบื้องหลัง การสู้คดีความปราสาทพระวิหาร / -. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. 239 กน้า
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. อยูอย่างฉลาดอยูอย่างสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2560. 360 หน้า
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่ / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2561. 336 หน้า
ทักษิณา สวนานนท์. พจนานุกรมเบื้องค้น อังกฤษ-ไทย = Oxford Basic English Dictionary. / ทักษิณา สวนานนท์. Oxford. : Oxford University Press., ม.ป.ป.. 328 หน้า
สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. Business Conversation สนทนาอังกฤษ ธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541. 288 หน้า
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย / ศักดิ์ชัย สายสิงห์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2561. 224 หน้า
วีรพร นิติประภา. พุทธศักราชอัสดงกับทรงเจ้าของแมวกุหลาบดำ / วีรพร นิติประภา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2561. 424 หน้า
ถาสุรี ลือสกุล. สัจนิยมหัศจรรย์ในละตินอเมริกา : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ วรรณกรรม / ถาสุรี ลือสกุล. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 249 หน้า
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท. สิงโตนอกคอก / จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560. 229 หน้า
เพฑูรย์. ณ ริมฝั่งโขง / เพฑูรย์. กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2556. 422 หน้า
สุริยาทิศ. เมืองสน่หา / สุริยาทิศ. กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2556. 287 หน้า
พรหมพร พิชชานันท์. เรื่องเร้นลับโลก / พรหมพร พิชชานันท์. กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561. 288 หน้า
พรหมพร พิชชานันท์. เหตุการณ์โลก / พรหมพร พิชชานันท์. กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561. 288 หน้า
วศิน ระพี, บรรณาธิการ. ไก่โอชะ / วศิน ระพี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
แป้งร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. กุ้งโอชะ / แป้งร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. อาหารไทยพื้นบ้าน / ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
แป้งร่ำ สุขุมาล. อาหารไทยภาคเหนือ / แป้งร่ำ สุขุมาล. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. อาหารไทยโบราณ / ณิชากร หิรัญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
วศิน ระพี, บรรณาธิการ. อาหารไทยภาคใต้ / วศิน ระพี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
แป้งร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. อาหารไทยมังสวิรัติ / แป้งร่ำ สุขุมาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : พญานาค, 2541. 98 หน้า
ประชา ศิวเวทกุล. คู่มือวิทยาศาสตร์คำนวณ ม.ต้น (ม.1-2-3) ช่วงชั้นที่ 3 / ประชา ศิวเวทกุล. กรุงเทพฯ : เดอะบุ๊คส์, 2551. 536 หน้า
-. English Test ม.ต้น / -. กรุงเทพฯ : พีบีซี, ม.ป.ป.. 366 หน้า
-. เฉลยข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ฉบับรวม 14 พ.ศ. / -. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.. 407 หน้า