รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 07 ปี 2020
บั๋ก๑ เพร์ล เอส. ทรัพย์ในดิน : The Good Earth. / บั๋ก๑ เพร์ล เอส. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536. 423 หน้า
-. พระราชกรณียกิจระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2551 / -. สมุทรปราการ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2549. 428 หน้า
-. สุภพัฒน์กับการพัฒนาประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต / -. กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2559. 157 หน้า
กรีน, เอลิซาเบส. ครูคุณภาพสร้างได้ / กรีน, เอลิซาเบส. กรุงเทพฯ : โอเพ่น เวิลด์ส พับลิชชิ่งเฮาส์, 2560. 447 หน้า
-. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / -. กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556. 231 หน้า
-. นิตยสารแพรวฉบับพิเศษ / -. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559. 231 หน้า
-. งามจิตต์ : A Princess with a heart of gold. / -. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2558. 371 หน้า
เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (ยามูชิตะ). ถอดบทเรียนสร้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด = Lessons from Japanese Employment Human Resource Management in the Super-Aged Era. / เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (ยามูชิตะ). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. 274 หน้า
วิจิตรวาทการ. พานทองรองเมือง / วิจิตรวาทการ. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542. 444 หน้า
-. จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2560 / -. กรุงเทพฯ : สำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2561. 400 หน้า
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย / พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ. กรุงเทพฯ : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, 2557. 312 หน้า