รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 12 ปี 2017
ภัทรพล ขาวสอาด. GAT เชื่อมโยงนอกกรอบ / ภัทรพล ขาวสอาด. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2559. 252 หน้า
-. สรุปเคมี มัธยมปลาย = Chemisty for high School Students / -. กรุงเทพฯ : สถาบันกวดวิชาตอวเตอร์พอยท์, ม.ป.ป.. 281 หน้า
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558. 264 หน้า
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558. 264 หน้า
-. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพัฒนาดนตรีสามมิติ / -. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, -. 1 แผ่น
-. วิดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีสวรินทราพระราชเทวี พระพันวสสาอัยยิกาเจ้า / -. กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, -. 1 แผ่น
-. เพลงพระอนุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี / -. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ, 2555. 2 แผ่น
-. เพลงพระอนุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี / -. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2555. 2 แผ่น
-. สื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / -. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโค, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดติวสอบ O-net ;b=k;bmpkLkl9iN / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาภาษาไทย / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดติวสอบ O-net ชุดวิชาภาษาไทย / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดติวสอบ O-net ชุดวิชาภาษาไทย / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดติวสอบ O-net ชุดวิชาภาษาไทย / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุดติวสอบ O-net ชุดวิชาภาษาไทย / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเขมเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาสังคมศึกษา / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเขมเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาสังคมศึกษา / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 4 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 4 แผ่น
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. 2 แผ่น
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษ / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net เอกสารประกอบการรับชม / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 1 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 4 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาสังคมศึกษา / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชุด ติวสอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษ / -. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, -. 2 แผ่น
-. ในดวงใจนิรันดร์ / -. กรุงเทพฯ : Boomerang., 2560. 2 แผ่น
. พูดเยอรมันจากจินตภาพ = mind map Germon. / . กรุงเทพฯ : พราว, 2559. 1 แผ่น
. พูฝรั่งเศสจากจินตภาพ = mind map Franch. / . กรุงเทพฯ : พราว, 2559. 1 แผ่น
Ebidora (อี บี โดรา). พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ = Mind map Japenese. / Ebidora (อี บี โดรา). กรุงเทพฯ : พราว, 2558. 1 แผ่น
P.P.P. (นามแฝง). พูดอังกษจากจินตภาพ = MIND MAP ENGLISH. / P.P.P. (นามแฝง). กรุงเทพฯ : พราว, 2553. 1 แผ่น
หนูเหมย (วลัยพร หงส์วิเศษชัย. พูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Ching. / หนูเหมย (วลัยพร หงส์วิเศษชัย. กรุงเทพฯ : พราว, 2554
นาริฐา สุขประมาณ. พูดเกาหลีจากจินตภาพ / นาริฐา สุขประมาณ. กรุงเทพฯ : พราว, 2556
สันต์ ยุวยุทธ. ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ แห่งกิลเวลล์ ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก / สันต์ ยุวยุทธ. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2545. 29 หน้า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก (เจริญ วสุวฑฺฒโน)2456-2556. พระโอวาทภาค 100 บทพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก (เจริญ วสุวฑฺฒโน)2456-2556. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556. 233 หน้า
มนตรี กีรติชนานนท์, ผู้เรียบเรียง. คู่มือพ่อแม่สอนลูกเซียนภาษา / มนตรี กีรติชนานนท์, ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, [255?]. 212 หน้า
ธานี สุวรรณพฤกษ์. เคมีทั่วไป เล่ม 2 / ธานี สุวรรณพฤกษ์. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549. 573 หน้า
ชัย ลาภเพิ่มทวี. ลูกเล่นข้อสอบสังคม / ชัย ลาภเพิ่มทวี. กรุงเทพฯ : ธนเชษฐ, 2555. 307 หน้า
ว.วชิรเมธี. ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย / ว.วชิรเมธี. นนทบุรี : ปราณ, 2554. 206 หน้า
-. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 / -. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและแวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, 2549. 289 หน้า
-. คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียน มัธยมศึกษาในประเทศไทย / -. กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546. 104 หน้า
-. ความขัดแย้งการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / -. กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559. 162 หน้า
-. หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2548 / -. กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559. 475 หน้า
เฮกแมน, เจมส์เจ.. ก้าวแรกที่เท่าเทียม = Giving Kids a fair chance. / เฮกแมน, เจมส์เจ.. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559. 142 หน้า
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วิมลศรี สุวรรณรัตน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558. 128 หน้า
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานศิลปะ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558. 112 หน้า
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา / วิมลศรี สุวรรณรัตน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558. 120 หน้า
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานภาษาอังกฤษ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558. 120 หน้า
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานคณิตศาสตร์ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558. 111 หน้า
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานภาษาไทย / วิมลศรี สุวรรณรัตน์. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2558. 160 หน้า
ภัทรมน วงศ์สังข์. Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ปลาย / ภัทรมน วงศ์สังข์. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2559. 386 หน้า