รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 09 ปี 2018
พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]. เคมี 2 (ธาตุเรฟรีเซนเททีป กลุ่ม s ธาตุเรฟรีเซนทีป กลุ่ม p...) / พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สอวน., 2549. 207 หน้า
พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]. เคมี 2 (ธาตุเรฟรีเซนเททีป กลุ่ม s ธาตุเรฟรีเซนทีป กลุ่ม p...) / พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สอวน., 2549. 207 หน้า
วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธ์...[และคนอื่น ๆ]. ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) / วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธ์...[และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสรมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2548. 352 หน้า