รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 12 ปี 2018
Eng Nguan Hong.. FOCUS GOAL CHEMISTRY SPM / Eng Nguan Hong.. Malaysia. : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd., 2010. 641 p.
Mohd Hamdon et al.. FOCUS ACE SPM BIOLOGY. / Mohd Hamdon et al.. Malaysia. : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd., 2009. 573 p.
-. C.S. Hutchison (Ed) Geology of Tin Deposits in Asia and the Pacific. / -. New York. : United Nations., 1988. 718 p.
Stallings, William.. DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS. / Stallings, William.. New Jersey. : PRENIICE-HALL., 1997. 798 p.
Halsall, Fred.. Data Communications, Computer Networks and Open Systems. / Halsall, Fred.. Harlow, England. : Addison-Westey., 1996. 907 p
Russell, Stuart J.. Artificial Intelligence : a Modern Approach. / Russell, Stuart J.. U.S.A. : Prentice Hall., 1995. 931 p.
Smith, Ralph.. CIRCUITS, DEVICES AND SYSTEMS. / Smith, Ralph.. Singapore. : JOHN WILEY & SONS., 1992. 868 p.
Silber schatz, Abraham.. OPERA TING SYSTEM CONCEPTS. / Silber schatz, Abraham. : JOHN WILEY & SONS., 1991. 888 p.
Cohoon James P./ Davidsan Jack W.. Ctt Program Desing. / Cohoon James P./ Davidsan Jack W.. Boston. : WCB/Mc Graw-Hill., 1999. 896 p.
Tocci Ronald J.. DIGITAL SYSTEMS : Principles and Applications. / Tocci Ronald J.. U.S.A. : REGENTS/PRENTICE HALL., 1991. 765 p.
Connell, John.. Beginning Basic 6 Database Programming. / Connell, John.. Canada. : Worox Press., 1998. 861 p.
Sunderic, Dejan.. SQL Server2000Stored Procedine & XML Programming. / Sunderic, Dejan.. U.S.A. : McGraw -Hill/Osborne., 2003. 679 p.
Goren, Craig.. Visual Basic 4 Enterprise Client/Server Development. / Goren, Craig.. U.S.A. : Que., 1996. 974 p.
Date, C.J.. AN INTRODUCTION TO DatabaseSystems. / Date, C.J.. U.S.A. : Addison-Wesley., 1995. 839 p.
Silberschatz, Abraham.. BATABASE SYSTEM CONCEPTS. / Silberschatz, Abraham.. Malaysia. : McGraw-Hill., 1997. 821 p.
Homer, Alex.. ADO 2.0 Programmer's Reference. / Homer, Alex.. Birmingham. : Wrox Press., 1998. 413 p.
Wakerly, John F.. Digital Design Principles and Practices. / Wakerly, John F.. New Jersey. : Prentice Hall., 1994. 840 p.
Smith, Frie A.. Visual Basic 6 Bible. / Smith, Frie A.. New York, NY. : IDG Books Worldwide., 1998. 1,021 p.
Kennedy Dennis, at al.. VISUAL BASIC 5 DATABSE HOW-TO / Kennedy Dennis, at al.. United States of America. : Milchell Waite., 1997. 1,068 p.
Rabeler, Carl.. MICROSOFT SQL SERVER 2000 DIS STEP BY STEP. / Rabeler, Carl.. Washington. : Microsoit Press., 2003. 450 p.
DeBetta, Peter.. Introducing Microsoft SQL Server 2005 for Developers. / DeBetta, Peter.. Washington. : Microsoft Press., 2005. 243 p.
Sawrell, Rick.. Sams Teach Yourself SQL Server 2.0 in 21 Days. / Sawrell, Rick.. India. : Sams., 1999. 772 p.
Misner, Stacia.. Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services Step by Step. / Misner, Stacia.. Washington. : Microseft Press., 2005. 431 p.
-. MCAD/MCSD Self-Paced Training kit : DEVELOPING WINDOWS-BASED APPLICATIONS WITH MICROSOPT VISUAL BASIC, NET AND MICROSOSOFT VISUAL C #. NET. / -. Washington. : Microsoft Press., 2002. 541 p.
LaOr, Ofer.. CGI Programming with Visual Bisic 5 / LaOr, Ofer. : McGraw-Hill., 1998. 578 p.
Jerke Noel...et al.. THE WAITE Visual Basic 6 Client/Server How-To. / Jerke Noel...et al.. New Delhi. : Techmedia., 1999. 1,019 p.
CORNELLGARY.. CORE Visual Basic 5 / CORNELLGARY.. United States of America. : Prentice Hall PIR., 1998. 912 p.
Papa, John.. Professional ADO 2.5 RDS Programming with ASD 3.0 / Papa, John.. U.S.A. : Wrox Press., 2000. 819 p.
Wahlin, Da,. XML foe ASP.NET Developers. / Wahlin, Da,. Indiana. : SAMS., 2002. 484 p.
Anderson, Richard...et al.. Professional XML. / Anderson, Richard...et al.. Birmingham U.S.A : Wrox Press., 2000. 1,169 p.
Mack, Donny.. Programming Data Driven Web Applications with ASP.NET / Mack, Donny.. Indiana. : Sams., 2002. 704 p.
Liberty, Jesse and Hurwitz, Dan.. Programming ASP.NET. / Liberty, Jesse and Hurwitz, Dan.. Beijing. : O REILLY., 2002. 944 p.
Ullman Chris...et al.. Beginning ASP 3.0 / Ullman Chris...et al.. Birmingham, UK. : Wrox Press., 1999. 1,198 p.
Walther, Stephen.. ASP.NET / Walther, Stephen.. United Stutes of America. : Sams., 2002. 1,441 p.
Kouffman, John.. Beginning ASP Databases. / Kouffman, John.. Birmingham, UK. : Wrox Press., 1999. 825 p.
Esposito, Dino...et al.. Professional ASP Data Access. / Esposito, Dino...et al.. Birmingham, B. : Wrox Press., 2000. 1,301 p.
Birdwell, Rob...et al.. Beginning ASP. NET / Birdwell, Rob...et al.. Birmingham, UK. : Wrox Press., 2001. 800 p.
Homer, Alex.. Alex Homer's Professional ASP Techniques. / Homer, Alex.. USA. : Wrox Press., 2000. 871 p.