รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 02 ปี 2019
-. Short Note ฟิสิกส์ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน / -. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561. 156 หน้า
ภัทรพล ขาวสอาด. ถึงแก่น GAT เชื่อมโยง / ภัทรพล ขาวสอาด. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2561. 276 หน้า
เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ดุสิตา ขันธพงษ์, ร.ท.หญิง. English Tests for Practice ม.ต้น / เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ดุสิตา ขันธพงษ์, ร.ท.หญิง. กรุงเทพฯ : เดอะบุ๊คส์, 2561. 284 หน้า
ครูพี่วัน. Essenlial English เก่งอังกฤษไปสอน O-NET ม.3 / ครูพี่วัน. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2561. 172 หน้า
กัญภร เอี่ยมพญา. การพัฒนาวิชาชีพครู / กัญภร เอี่ยมพญา. นนทบุรี : 21 เซ็นจูรี่, 2561. 409 หน้า
ใจทิพย์ ณ ส. การออกแบบการเรียนอย่างดิจิตัล = Digital learning design. / ใจทิพย์ ณ ส
ใจทิพย์ ณ สงขลา. การออกแบบการเรียนอย่างดิจิตัล = Digital learning design. / ใจทิพย์ ณ สงขลา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 248 หน้า
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. 291 หน้า
ณิรดา เวชญาลักษณ์. หลักการจัดการเรียนรู้ / ณิรดา เวชญาลักษณ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 163 หน้า
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์. โรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม / ฐิติมดี อาพัทธนานนท์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 217 หน้า
ปีณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิน ศิริสัมพันธ์. ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏบัติ = Professionl / ปีณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิน ศิริสัมพันธ์. นนทบุรี : M&N Design Printing, 2561. 105 หน้า
วัฒน สุทธิศิริมงคล. สรุปเนื้อหาชีววิทยา มัธยมปลาย / วัฒน สุทธิศิริมงคล. กรุงเทพฯ : กรีนไลน์พริ้นท์ติ้งเฮ้าส์, 2561. 320 หน้า
-. เคมี ม.ปลาย word by word. / -. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2561. 258 หน้า
ชนิตร์นันทน์ พรมมา. ชีวะ ม.ปลาย word by word. / ชนิตร์นันทน์ พรมมา. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2561. 506 หน้า
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และคณะ. เจาะข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ สายศิลป์ / สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และคณะ. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2561. 302 หน้า