รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 06 ปี 2017
-. อนุสรณ์สวนกุหลาบรุ่รร้อยหนึ่ง ณ 2539 / -. กรุงเทพฯ : งานชุมนุมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย, ม.ป.ป.. 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
-. สาระการเรียนรู้สวนกุหลาบศึกษา 2555 / -. กรุงเทพฯ : เพชรภูมิการพิมพ์, 2556. 156 หน้า
-. กุหลาบงาม : จากใจน้องคล้องใจพี่ 30 กันยายน 2557 / -. กรุงเทพฯ : เพชรภูมิการพิมพ์, 2557. 183 หน้า
พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ. เคล็ดลับความสำเร็จผู้นำโลก / พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 224 หน้า
-. สวนกุหลาบชุมนุมรุ่น 2482-2484 ครั้งที่ 12 / -. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527. 429 หน้า
. แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2550 / . กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2550. 398 หน้า
-. แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2549 / -. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2549. 341 หน้า
-. แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2547 / -. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2547. 336 หน้า
-. แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2546 / -. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2546. 320 หน้า
-. งาน "นิทรรศสวน" วันมหกรรมอาชีพ' 40" / -. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, ม.ป.ป.. 29 หน้า
. รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้การประกันคูณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย / . กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2555. 50 หน้า
-. สืบสวนส่วนที่ถูกต้อง / -. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์, 2558. 60 หน้า
. สวนกุหลาบชุมนุมรุ่น 2482-2484 ครั้งที่ 13 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2528 / . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สวนกุหลาบวิทยาลัย, 2528. 347 หน้า
-. งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 / -. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.. 64 หน้า
-. เพลงสวนกุหลาบ / -. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2555. 44 หน้า
-. แนวทางการใช้หลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา / -. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2538. 84 หน้า
-. หลักสูตรสวนกุหลาบวิทยาลัย พุทธศักราช 2552 / -. กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2554. 211 หน้า
-. การประมูลผลงานศิลปกรรมฉลองครบ 100 ปี ตึกยาว / -. กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2554. 86 หน้า
-. สมานมิตร 2504 / -. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2504. 144 หน้า
-. วันประกาศเกียรติคุณ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย / -. กรุงเทพฯ : เพชรภูมิการพิมพ์, 2559. 140 หน้า
สมศักดิ์ แตงพันธ์. จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His Majesty The King' s Paintings. / สมศักดิ์ แตงพันธ์. กรุงเทพฯ : ด่านสุธาการพิมพ์, 2549. 27 หน้า