http://library.sk.ac.th >>    Tuesday, 23 July 2024
หน้าแรก arrow กิจกรรม

มีอะไรในห้องสมุด
ข้อมูลห้องสมุด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติห้องสมุด
สถานที่
บริการทั่วไป
กิจกรรม
สาระน่ารู้
วันสำคัญ
สมานมิตร
รางวัลซีไรต์
นักเขียนซีไรต์
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
e-newspaper
e-journal
e-book
กฤคภาคข่าว
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(Thailis)
ทำเนีบยนิตยสารประเทศไทย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน PDF พิมพ์ ส่งเมล

สมุดบันทึกการอ่านและการฟัง
     เนื่องจากนโยบายของโรงเรียนต้องการส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักบันทึกสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการฟัง จึงมอบหมายให้ห้องสมุดจัดทำสมุดบันทึกการอ่านและบันทึกการฟัง ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ยกเว้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคัดเลือกยอดนักอ่าน และนักฟัง จากการตรวจสมุดบันทึกการอ่านและบันทึกการฟัง
    


สมุดบันทึกการอ่านและสมุดบันทึกการฟัง


                                 

                                            
         
         
                                                    ยอดนักอ่าน                                            ยอดนักฟัง

กิจกรรมพบนักเขียนและนักแปล
     ห้องสมุดจัดกิจกรรมพบนักเขียน เพื่อให้นักอ่านได้พบแลกเปลี่ยนทัศน หรือแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียน โดยห้องสมุดจะพิจารณา คัดเลือกนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน ในปี 2547 ห้องสมุดได้เชิญ อาจารย์ทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งมีผลงานเขียนเป็นที่สนใจของนักเรียนคือ อาจารย์วิภู รุโจปการ บรรยายเรื่องดาวอังคาร
     
                                   

ภาพกิจกรรมพบนักเขียน

จำหน่ายหนังสือราคาถูก
    ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านโดยการจัดหาสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับเยาวชน มาจำหน่ายหนังสือกับนักเรียนในราคาถูก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ณบริเวณหน้าห้องสมุด

       กิจกรรม Reader Walk Rally
     เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้นำความรู้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดริเนริ่มสร้างสรรค์และให้มีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออก ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือสมาชิกชุมนุมห้องสมุด จำนวน 60 คน จัดภายในห้องสมุด

ภาพกิจกรรมฐาน
 
    เตรียมความพร้อม
 
        นันทนาการ

       ฐานต่อภาพ
 
      ฐานปากต่อปาก
 
      ฐานตอบคำถาม
 
    ฐานกวีสร้างสรรค์
 
   ฐานวาดช้าง 5 เส้น
 
             ทีมผู้ชนะ
 
     ชื่นชมของรางวัล

กฏ กติกา มารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน
- จำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่มมีจำนวน 12 คน ใช้เวลาในแต่ละฐาน ฐานละ 5 นาที
- การเข้าฐานจะเรียงลำดับตามหมายเลขฐาน โดยฐานแรกจะเข้าตามหมายเลขกลุ่ม ฐานต่อไปจะเรียงลำไดับไปเรื่อยๆ จนครบ 5 ฐาน
- รักษาเวลาที่กำหนดให้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม
- ทีมที่ชนะเลิศ พิจารณาจากคะแนนรวมในการเข้ากิจกรรมทั้ง 5 ฐาน โดยตรวจสอบจาก สมุด Reader Rally Passport ประจำกลุ่ม
- คะแนนสูงสุดของแต่ละฐานมี 3 คะแนน (รวม 5 ฐาน15 คะแนน) คะแนนของแต่ละฐานจะมีตรายางประทับให้

กิจกรรม Book Fair
     กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดให้กับครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะกัน ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ชมหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดนำมาแนะนำ และรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมที่จัดให้ครู-อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติ เช่น ทดลองทำสมุดทำมือ ชมหนังสือใหม่ ทดลองทำน้ำสลัดสาธิตการทำ โดยผู้ปกครองนักเรียน พร้อมแจกสูตรการปรุง ชิมอาหารที่จัดทำโดยผู้ปกครอง และจับรางวัลเป็นของที่ระลึกจากทางห้องสมุด กิจกรรมนี้ สมาชิกชื่นชอบเป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้จัดบ่อย ๆ 
                     
 
      เตรียมอาหาร
 
          ของรางวัล

 มุมสาธิตหนังสือทำมือ
 
   แนะนำหนังสือใหม่
 
      แนะนำหนังสือ
 
     ทดลองทำน้ำสลัด
 
 ทดลองทำหนังสือทำมือ
 
  ออกแบบตามใจชอบ
 
        แสดงผลงาน
          
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!