http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 22 May 2024
หน้าแรก arrow สมานมิตร

งานสมานมิตร PDF พิมพ์ ส่งเมล
 

งานสมานมิตร

     งานสมานมิตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นงานประเพณีอย่างหนึ่งของโรงเรียน ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นงานรื่นเริงประจำปีที่มีครู-อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมารวมกันเป็นจำนวนมาก 

                 

ประวัติงานสมานมิตร

     แต่เดิมงานสมานมิตรอยู่ในวงของนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม. 4-5-6 ในปัจจุบัน)กับนักเรียนเก่ารุ่นพี่ ๆ ที่จบจากโรงเรียนไปแล้ว ต่อมาได้กลายเป็นงานของนักเรียนปัจจุบัน ทั้งโรงเรียนกับศิษย์เก่า จึงเป็นงานสมานมิตรที่กว้างออกไป
     ในอดีตงานสมานมิตรจะจัดให้มีในวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนของปีการ ศึกษา เพราะสมัยก่อนแบ่งภาคเรียนออกเป็น 3 ภาค แต่ในปัจจุบันแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคงานสมานมิตรจึงเปลี่ยนมาจัดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม โดยกำหนดเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน ของทุกปีเป็นวันจัด "งานสมานมิตร" 

วัตถุประสงค์ของงานสมานมิตร 
     เพื่อรักษาความมีน้ำใจอันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน การจัดงานสมานมิตรนั้น เป็นการช่วยให้ศิษย์ปัจจุบันเข้าใจศิษย์รุ่นพี่ดีขึ้นว่า แม้จะต้องจากสถานศึกษาไปแล้วก็ยังต้องการที่จะหาเวลามาร่วมงานสนุกสนานกับศิษย์รุ่นปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความมีน้ำใจดี และความเป็นผู้มีใจเป็นนักกีฬา เพราะเป็นศิษย์สวนกุหลาบด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำ ครู-อาจารย์ ให้นักเรียนเข้าใหม่ได้รู้จักและเป็นการแนะนำรุ่นพี่ รุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่ให้รู้จักกันดียิ่งขึ้น โดยมีหนังสือที่ระลึกในงานสมานมิตรคือ "หนังสือสมานมิตร"

รูปแบบของการจัดงานสมานมิตร 
             
     งานสมานมิตรในสมัยแรก ๆ นั้น ในตอนกลางวันมิได้จัดงานกันมากเช่นในปัจจุบัน สำหรับนักเรียนชั้นเล็ก มีการรื่นเริง และรับประทานอาหารร่วมกันในห้องเรียน แต่สำหรับนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนสมัยนั้นก็คือชั้นเตรียมปีที่ 2 จะมีงานเลี้ยงในตอนเย็น มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างศิษย์ปัจจุบันกับศิษย์เก่า และเชิญครู-อาจารย์มาร่วมงานด้วย การเลี้ยงเป็นแบบโต๊ะจีน เป็นการสมานมิตรสามัคคี แนะแนวและชี้แนะนักเรียนรุ่นน้องในการจะไปสอบเข้าเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษา งานจะจบประมาณ 21.00 น.
     ต่อมารูปแบบของงานสมานมิตรได้เปลี่ยนไป คือมีงานเฉพาะตอนกลางวัน เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น. มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวนรูปเท่ากับอายุของโรงเรียน ในแต่ละปีเปิดงานเวลา 08.00 น. มีการแข่งกีฬา การเล่นเกม การจำหน่ายของที่ระลึก และการแสดงต่าง ๆ บนเวที ในหอประชุม และนอกหอประชุม ส่วนกิจกรรมภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ตกแต่งห้องให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ นักเรียนในแต่ระดับชั้น (ม. 1 - ม. 5) จะนำอาหารมาร่วมรับประทานกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการประกวดการจัดห้องเรียนแบ่งออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ เป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งจะประกาศผลในตอนปิดงานคือ เวลา 18.00 น

.           

         
 แต่เดิมงานสมานมิตรอยู่ในวงของนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม. 4-5-6 ในปัจจุบัน)กับนักเรียนเก่ารุ่นพี่ ๆ ที่จบจากโรงเรียนไปแล้ว ต่อมาได้กลายเป็นงานของนักเรียนปัจจุบัน ทั้งโรงเรียนกับศิษย์เก่า จึงเป็นงานสมานมิตรที่กว้างออกไป ในอดีตงานสมานมิตรจะจัดให้มีในวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนของปีการ ศึกษา เพราะสมัยก่อนแบ่งภาคเรียนออกเป็น 3 ภาค แต่ในปัจจุบันแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคงานสมานมิตรจึงเปลี่ยนมาจัดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม โดยกำหนดเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน ของทุกปีเป็นวันจัด "งานสมานมิตร" เพื่อรักษาความมีน้ำใจอันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน การจัดงานสมานมิตรนั้น เป็นการช่วยให้ศิษย์ปัจจุบันเข้าใจศิษย์รุ่นพี่ดีขึ้นว่า แม้จะต้องจากสถานศึกษาไปแล้วก็ยังต้องการที่จะหาเวลามาร่วมงานสนุกสนานกับศิษย์รุ่นปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความมีน้ำใจดี และความเป็นผู้มีใจเป็นนักกีฬา เพราะเป็นศิษย์สวนกุหลาบด้วยกัน   
    นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำ ครู-อาจารย์ ให้นักเรียนเข้าใหม่ได้รู้จักและเป็นการแนะนำรุ่นพี่ รุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่ให้รู้จักกันดียิ่งขึ้น โดยมีหนังสือที่ระลึกในงานสมานมิตรคือ "หนังสือสมานมิตร" งานสมานมิตรในสมัยแรก ๆ นั้น ในตอนกลางวันมิได้จัดงานกันมากเช่นในปัจจุบัน สำหรับนักเรียนชั้นเล็ก มีการรื่นเริง และรับประทานอาหารร่วมกันในห้องเรียน แต่สำหรับนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนสมัยนั้นก็คือชั้นเตรียมปีที่ 2 จะมีงานเลี้ยงในตอนเย็น มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างศิษย์ปัจจุบันกับศิษย์เก่า และเชิญครู-อาจารย์มาร่วมงานด้วย การเลี้ยงเป็นแบบโต๊ะจีน เป็นการสมานมิตรสามัคคี แนะแนวและชี้แนะนักเรียนรุ่นน้องในการจะไปสอบเข้าเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษา งานจะจบประมาณ 21.00 น.


         

     
ต่อมารูปแบบของงานสมานมิตรได้เปลี่ยนไป คือมีงานเฉพาะตอนกลางวัน เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น. มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวนรูปเท่ากับอายุของโรงเรียน ในแต่ละปีเปิดงานเวลา 08.00 น. มีการแข่งกีฬา การเล่นเกม การจำหน่ายของที่ระลึก และการแสดงต่าง ๆ บนเวที ในหอประชุม และนอกหอประชุม ส่วนกิจกรรมภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ตกแต่งห้องให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ นักเรียนในแต่ระดับชั้น (ม. 1 - ม. 5) จะนำอาหารมาร่วมรับประทานกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการประกวดการจัดห้องเรียนแบ่งออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ เป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งจะประกาศผลในตอนปิดงานคือ เวลา 18.00 น. 

    
     
       การจัดงานสมานมิตรนั้น เป็นการช่วยให้ศิษย์ปัจจุบันเข้าใจศิษย์รุ่นพี่ดีขึ้นว่า แม้จะต้องจากสถานศึกษาไปแล้วก็ยังต้องการที่จะหาเวลามาร่วมงานสนุกสนานกับศิษย์รุ่นปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความมีน้ำใจดี และความเป็นผู้มีใจเป็นนักกีฬา เพราะเป็นศิษย์สวนกุหลาบด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำ ครู-อาจารย์ ให้นักเรียนเข้าใหม่ได้รู้จักและเป็นการแนะนำรุ่นพี่ รุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่ให้รู้จักกันดียิ่งขึ้น โดยมีหนังสือที่ระลึกในงานสมานมิตรคือ "หนังสือสมานมิตร


Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!