http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 28 February 2024
หน้าแรก arrow วันจักรี

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
วันจักกรี PDF พิมพ์ ส่งเมล

ความหมาย
    วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร มหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ได้เสด็จครองอาณาจักรสยามเป็นวันแรก

ความเป็นมา
    นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโอกาส ให้ประชาชนชาวไทย ได้แสดงกตเวทิคุณต่อพระมหากษัตริยาธิราช ในพระบรมจักรีวงศ์ทุกรัชกาล โปรดเกล้าฯ ให้มีการถวาย บังคมพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในวันที่ 6 เมษายน เป็นประจำทุกปี

พระราชประวัติของต้นราชวงศ์
     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระนามเดิมว่า ทองด้วง

กิจกรรมที่ควรทำ
  ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2537)  "วันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย และแนวทางในการจัดกิจกรรม"  พิมพ์ครั้งที่ 2  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

         ธนากิต. (254)  "วันสำคัญของไทย"   กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก..

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!