http://library.sk.ac.th >>    Tuesday, 23 July 2024
เว็บไซต์โรงเรียน (SK Site)
หน้าแรก

ทรัพยากรสารสนเทศ
รายชื่อหนังสือใหม่
สืบค้นบรรณานุกรมหนังสือ
มีอะไรในห้องสมุด
ข้อมูลห้องสมุด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติห้องสมุด
สถานที่
บริการทั่วไป
กิจกรรม
สาระน่ารู้
วันสำคัญ
สมานมิตร
รางวัลซีไรต์
นักเขียนซีไรต์
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
e-newspaper
e-journal
e-book
กฤคภาคข่าว
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(Thailis)
ทำเนีบยนิตยสารประเทศไทย
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเขตพระนคร
Nectec
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อวท. หว้ากอ
Thaigoodview
วิชาการ ดอทคอม
School net
วัดสำคัญในเขตพระนคร
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Dewey Browse
Reference Online
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วิกิพีเดีย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยฯ
รวม Dictionary
สารานุกรมของ Grolier
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 238 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภทพื้นที่บริการ
--------------------------------

                    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภทพื้นที่บริการ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 บัดนี้คณะกรรมการรับนักเรียนได้ดำเนินการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เสร็จสิ้นแล้ว
                    จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป   จำนวน 160 คน  และประเภทพื้นที่บริการ   จำนวน 160 คน 
                  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากรหัสประจำตัว และรายชื่อในบัญชีรายชื่อประกาศไม่ตรงกัน ให้ถือ ชื่อและสกุล เป็นสำคัญ และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและรับเอกสารการนัดหมาย ในพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 123 ปี ฯ โดยนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร สอบมาแสดงด้วย หากนักเรียนคนใดไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ การเข้าเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้

                  ++ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทพื้นที่บริการ คลิกที่นี้

                  ++ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป  คลิกที่นี้ 

 
บรรณานุกรมหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน

ห้องสมุดสวนกุหลาบวิทยาลัย
บรรณานุกรมหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน


1. กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน.  (2552).  บันทึกการเดินทางอาเซียน . กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ.

2. คึกฤทธิ์ ปราโมช.  (2554).  มลายูรำกริช.  กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000.

3. เจาะอาเซียน : รวมข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอาเซียน .  (2527).  กรุงเทพฯ : ชมรมวิเทศสัมพันธ์และสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4. ธัญ ญาทิพย์ ศรีพนา, บรรณาธิการ. (2552).  เวียดนามหลากมิติ.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 (สกว)
.

5. มนู วัลยะเพ็ชร์. (2534).  อาเซียนกับการร่วมมือทางการเมืองเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วิเคราะห์ตามแนวทางภูมิศาสตร์การเมือง.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

6. รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน = Nation-states and Their Borders

: Conflicts and Resolutions.  (2553).   ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี ละอองศรี ;บรรณาธิการ

กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

7.วิทย์ บัณฑิตกุล, เรียบเรียง.  (2554).  รู้จักประชาคมอาเซียน.   กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

8. อาเซียน : สิ่งท้าทายใหม่และการปรับตัว.  (2548).    สุริชัย หวันแก้วและ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์; บรรณาธิการ. 
 กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.

9. Bessie, Head.  (1992).  When Rain Clouds Gather. Oxford : Heinemann Elt.

10. People of Western Asia Volume 7 Gatar-Russian Federation.  (c2007).  New York. : Marshall Cavendish.

11. World and its People:Eastern and Southern Asia.  (c2008).  New York. : Marshall Cavendish
ปฏิทินโรงเรียน
แสดงความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจกับบริการการใดของห้องสมุดมากที่สุด
  
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!